Wegenerova teorie kontinentálního driftu

NA POČÁTKU BYL SUPERKONTINENT
V roce 1912 upozornil německý vysokoškolský učitel Alfred Wegener na skutečnost, že kontinenty se pohybují, jako by šlo o obrovská plavidla. Kontinenty byly podle něj kdysi součástí jediného superkontinentu zvaného Pangea, který se během stovek milionů let rozlámal, dal do pohybu a už se nezastavil. Tam, kde se jednotlivé kontinenty setkaly, vznikla horská pásma. Wegenerovy závěry nebyly ve své době přijaty, dnes však tvoří základ našeho vědění o globální tektonice. Právě globální tektonika nabízí výklad různých geofyzikálních jevů od vulkanické činnosti po zemětřesení a pohyby kontinentů.

SRÁŽENÍ ČI KOLIZE? 
V roce 1908 přišel nezávisle na Wegenerovi americký geolog Frank Taylor s vysvětlením vzniku pohoří. Jsou výsledkem kolizí mezi obrovskými kusy pevniny. Drtivá většina vědců se však domnívala, že tato otázka již byla vyřešena. Podle tehdejších představ kdysi horký tekutý zemský povrch postupně ochládal a jeho rozloha se přitom zmenšovala - pevnina se zkrátka srážela. Důsledkem toho docházelo k vrásnění a vzniku horských pásem. Představa jednotného kontinentu, který se láme na kusy, se tehdejší vědě zdála přitažená za vlasy.   

CO PROZRADÍ FOSILIE   
Byl tu však jeden problém. Na různých místech světa se nacházely zkameněliny shodných organismů. V permských dobách to byla třeba kapradina Glosso Špteris, která byla objevena na obou amerických kontinentech, v Indii a Austrálii. Tato skutečnost byla v době, kdy se o jediném prakontinentě neuvažovalo, vysvětlována existencí pevninských mostů, které měly spojovat jednotlivé kontinenty, podobně jako dnešní Střední Amerika spojuje obě části amerického kontinentu. Shody v nalezených fosiliích šly ještě dále. V Africe a Brazílii se našly zbytky ještěra Mesosaura, který by se asi stěží dostal přes moře. Byl tu i důkaz zalednění: kdyby kontinenty ležely na svých současných místech, musel by led sahat od polárních oblastí až k rovníku, což je zcela nemožné.   

HLEDÁ SE POHON
Když se Wegener dočetl o fosiliích, které se na různých částech světa shodují, rozhodl se definitivně svou teorii o pohybu kontinentů zveřejnit. Místo zájmu se setkal s lhostejností. Wegener platil za podivína, který hledá nové odpovědi na dávno vyřešené otázky. Teorie pohybu kontinentů s sebou přinesla nové problémy. Jak se kontinenty pohybují? Co je pohání? Wegener navrhl řešení: kontinenty jsou tvořeny pevným materiálem zvaným sial, zatímco oceánské dno, po kterém kloužou, tvoří hustší, zato méně stabilní, materiál nazvaný sima. K vysvětlení síly, která kontinenty uvádí do pohybu, Wegener použil své znalosti meteorologie a určil za její původ zemskou rotaci.

TÉMĚR DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ   
Ukázalo se, že dno oceánů není takové, jak má být podle Wegenerových předpokladů, a že zemská rotace je příliš slabá na to, aby dokázala pohánět kontinenty. Oproti tomu teorie srážející se země takové potíže neměla. Z těchto důvodů se teorie kontinentálního driftu stala pro vědce pouhou spekulací. Tak tomu bylo až do konce Wegenerova života. Triumfální návrat myšlenek německého vědce přišel až o více než dvacet let později. Jediným blýskáním na lepší časy byl objev britského geologa Arthura Holmese. Ten v roce 1927 zjistil, že v zemském plášti existují tzv. konvekční proudy. Ty vznikají při teplotních rozdílech a setkáváme se s nimi prakticky denně. Stačí postavit na sporák konvici s vodou a sledovat, co se uvnitř děje. Holmesova teorie vnesla chaos do řad příznivců myšlenky chladnoucí a srážející se Země a byla příčinou jejího definitivního konce.

ROZPÍNAJÍCÍ SE DNO   
Ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století bylo podrobně zkoumáno dno oceánů. Vyšlo najevo, že se tu nachází složitá síť hřbetů, zlomů a příkopů. Jejich rozložení odpovídá umístění ohnisek zemětřesení. V šedesátých letech naznačil americký geolog Harry Hess, že příčinou tohoto jevu může být rozpínání mořského dna. V oceánských hřbetech, jakým je třeba Středoatlantický hřbet, vystupuje magma ze spodních částí pláště, ochlazuje se a stává se součástí desek. Hřbety jsou proto vlastně nejnovějšími vrstvami zemské kůry. Teorie, u jejíhož zrodu Hess stál, tvrdí, že kontinenty jsou uváděny do pohybu novým materiálem, který se dere na povrch oceánského dna.   

A PŘECE SE POHYBUJÍ
Od konce šedesátých let je desková tektonika převažujícím směrem vysvětlujícím geologické jevy na celém světě. Proto se od roku 1968 také hovoří o globální tektonice. Také v případě zemětřesení, sopečné činnosti a pohybu kontinentů všechno souvisí se vším. Dnešní přístroje dokázaly pohyb kontinentů mimo jakoukoli pochybnost. Satelitní laserové měření odhalilo, že desky se ročně přesunou asi o patnáct centimetrů. Některé se vzdalují, jiné přibližují. Wegenerovy závěry se ukázaly jako pravdivé, i když na jejich zdůvodnění jsme si museli pár desítek let počkat. Stejně jako mnoho jiných výjimečných osobností Wegener totiž až příliš předběhl svou dobu.

Last modified: Friday, 15 April 2016, 12:29 PM